Storno podmienky

Ak dôjde k zrušeniu objednaných služieb zo strany odberateľa, je prevádzka Kúria Beckov oprávnená účtovať nasledujúce storno-poplatky za nasledovných podmienok:

In the case a customer cancels its reservation for any type of services Kuria Beckov offers incl. accommodation, Kuria Beckov is approved to charge cancelation fee to customer accordingly under following conditions:

Všeobecné ustanovenia
1. Objednávateľ je povinný zrušiť objednávku služieb výhradne písomne (resp. formou emailu) a následne mu zrušenie bude potvrdené písomne (resp. formou emailu) zo strany penziónu.
2. Bez akýchkoľvek poplatkov je objednávateľ oprávnený znížiť objem (maximálne však o 10%) objednaných a odsúhlasených stravovacích služieb podávaných formou vopred dohodnutého jednotného menu najneskôr 1 deň pred konaním akcie do 9:00 hod. Pokiaľ tak neurobí, penzión si vyhradzuje právo účtovať cenu objednaných stravovacích služieb v plnej výške.
3. Storno poplatky sú podľa daňového zákona SR radené medzi zmluvné pokuty (keďže nedochádza k zdaniteľnému plneniu), na ktoré sa nevzťahuje Daň z pridanej hodnoty a preto sú zákazníkovi účtované s 0% DPH.
 
Stornopodmienky pre jednotlivcov a skupiny do 14 osôb
OBJEDNÁVATEĽ MÁ PRÁVO STORNOVAŤ OBJEDNANÉ SLUŽBY BEZ POPLATKOV NAJNESKÔR DO 22 KALENDÁRNYCH DNÍ PRED DŇOM ČERPANIA SLUŽIEB.

Cancelation fees for singles - up to 14 persons
CUSTOMER CAN CANCEL ITS RESERVATION / ORDER OF SERVICES 22 CALENDAR DAYS BEFORE EXPLOITATION OF RESERVED SERVICES WITHOUT BEING CHARGED ANY CANCELATION FEES
 

Deň nahlásenia storna Stornopoplatok
21 dní až 15 dní pred nástupom 
na objednané služby
10 % z ceny celkových objednaných služieb
14 dní až 8 dní pred nástupom  
na objednané služby
25 % z ceny celkových objednaných služieb
7 dní až 3 dni pred nástupom  
na objednané služby
50 % z ceny celkových objednaných služieb
2 dni až 24 hodín pred nástupom 
na objednané služby
75 % z ceny celkových objednaných služieb
menej ako 24 hodín pred nástupom 
na objednané služby
100 % z celkového objemu objednaných služieb
 
Day of cancelation Cancelation fees
21 days  - 15 days before exploitation 
of reserved services
10 % of total price of reserved services
14 days - 8 days before exploitation 
of reserved services
25 % of total price of reserved services
7 days  - 3 days before exploitation 
of reserved services
50 % of total price of reserved services
2 days - 24 hours before exploitation 
of reserved services
75 % of total price of reserved services
less than 24 hours before exploitation 
of reserved services
100 % of total price of reserved services

 
Stornopodmienky pre skupiny od 15 osôb a viac
OBJEDNÁVATEĽ MÁ PRÁVO STORNOVAŤ OBJEDNANÉ SLUŽBY BEZ POPLATKOV NAJNESKÔR 32 KALENDÁRNYCH DNÍ PRED DŇOM ČERPANIA SLUŽIEB.

Cancelation fees for goups over 15 persons
CUSTOMER CAN CANCEL ITS RESERVATION / ORDER OF SERVICES 32 CALENDAR DAYS BEFORE EXPLOITATION OF RESERVED SERVICES WITHOUT BEING CHARGED ANY CANCELATION FEES

 

Deň nahlásenia storna Stornopoplatok
31 dní až 22 dní pred nástupom                           
na objednané služby
10 % z ceny celkových objednaných služieb
21 dní až 15 dní pred nástupom
na objednané služby
25 % z ceny celkových objednaných služieb
14 dní až 8 dní pred nástupom
na objednané služby
50 % z ceny celkových objednaných služieb
7 dní až 3 dni pred nástupom 
na objednané služby
75 % z ceny celkových objednaných služieb
2 dni až 24 hodín pred nástupom 
na objednané služby
85 % z ceny celkových objednaných služieb
menej ako 24 hodín pred nástupom 
na objednané služby
100 % z celkového objemu objednaných služieb
 
Day of cancelation Cancelation fees
31 days - 22 days before exploitation 
of reserved services
10 % of total price of reserved services
21 days - 15 days before exploitation 
of reserved services
25 % of total price of reserved services
14 days - 8 days before exploitation 
of reserved services
50 % of total price of reserved services
7 days - 3 days before exploitation 
of reserved services
75 % of total price of reserved services
2 days - 24 hours before exploitation
of reserved services
85 % of total price of reserved services
less than 24 hours before exploitation 
of reserved services
100 % of total price of reserved services

 
Storno poplatky sú podľa daňového zákona SR radené medzi zmluvné pokuty (keďže nedochádza k zdaniteľnému plneniu), na ktoré sa nevzťahuje Daň z pridanej hodnoty a preto sú zákazníkovi účtované s 0% DPH.

Cancelation fees, are according to the Tax Law of Slovak Republic, clasified as non-taxable items, therefore a customer is charged cancelation fees with 0% Tax.
 

Obrázok úplne hore: